Saturday, July 6, 2019

1966. Veruschka by Richard Avedon (v71)

1966. Veruschka by Richard Avedon