Friday, May 24, 2019

1967. Veruschka, New York (v29)

1967. Veruschka, New York.