Friday, May 24, 2019

1962. Maya Plisetskaya,dancer (v27)

1962. Maya Plisetskaya,dancer