Friday, May 24, 2019

1955. Harlem, New York (v11)

1955. Harlem, New York